Условия предоставления онлайн услуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання медичних послуг

 

м. Суми                                                                                           «26» березня 2020 року

 

  1. УМОВИ АКЦЕПТУ ДОГОВОРУ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю, в особі директора Комлик Олега Васильовича, далі – «Виконавець», який діє на підставі Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики від 27.09.2012, рішення №40, код ЄДРПОУ 35907556, місце провадження діяльності: місто Суми, вулиця Привокзальна, будинок 33 згідно статті 633 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) пропонує невизначеному колу фізичних осіб приєдналися до даного Публічного договору про надання медичних послуг від ” 26 ” березня 2020 р. (далі – «Договір») з метою отримання необхідних медичних послуг .

1.2. Приєднання до Договору відбувається шляхом замовлення медичної послуги телефоном та (або) на на веб-сайті Виконавця. З моменту замовлення медичної послуги телефоном, та (або) на на веб-сайті Виконавця фізична особа набуває статусу пацієнта, далі – «Замовник».

1.3. Договір може укладатися в інтересах Пацієнта його уповноваженим представником, далі – «Представник».

1.4. Замовлення медичної послуги здійснюється за номером телефону – +38(066)33-66-088; (0542)77-99-95, (098)98-5555-7

1.5. Місцем укладання Договору є адреса місця провадження діяльності Виконавця, вказана в п.1.1. Договору.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору за замовленням  Замовника Виконавець зобов’язується  надавати медичні послуги у вигляді первинної та повторної консультації, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ

3.1. Вартість Послуг Виконавця визначається у відповідному прайсі, що є невід’ємним додатком до даного Договору (далі – «Прайс»). Прайс може також бути опублікований на Веб-сайті Виконавця: https://med-soyuz.com.ua/. В прайсі зазначається найменування та вартість відповідної Послуги на дату її надання, акційні пропозиції, дисконти тощо.

3.2. Розрахунки здійснюються в гривнях шляхом попередньої оплати.

3.3. Оплата здійснюється шляхом онлайн оплати за допомогою сервіса liqpay.ua.

3.4. При безготівковому розрахунку банківська комісія сплачується за рахунок Замовника.

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, що мають відповідну спеціальну освіту та кваліфікацію згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Замовлення послуги здійснюється за телефонами, вказаними у реквізитах Договору.

4.3. За результатами надання послуги Виконавець надає Замовнику консультативний висновок.

4.4. Виконавець направляє консультативний висновок Замовнику на електронну пошту або в особистий кабінет пацієнта.

4.5. Надіслання консультативного висновку Замовнику свідчить про надання послуги Виконавцем та прийняття її Замовником.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

5.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про Послугу.

5.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про вартість Послуг.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Повідомити достовірну інформацію щодо себе, пред’явити документ, що встановлює особу.

5.2.2. Ознайомитися із цим Договором та додатками до нього, спори щодо змісту Договору не допускаються.

5.2.3. Оплачувати Послуги Виконавця.

5.2.4. По факту надання Послуг отримати консультативний висновок.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадках, передбачених Договором.

5.3.2. На оплату послуг згідно Договору.

5.4. Виконавець зобов’язується:

5.4.1. Надавати Замовнику медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

5.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5.4.4. Не розголошувати відомості про Пацієнта, що становлять лікарську таємницю.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. В разі прострочки Замовника по оплаті вартості наданих Послуг, Замовник крім суми боргу зобов’язується також сплатити Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.

6.2. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Замовника в результаті невиконання Замовником призначень лікаря.

6.3. Замовник звільняється від відповідальності за Договором, якщо невиконання Договору сталося внаслідок дії форс-мажору.

  1. ФОРС-МАЖОР

7.1. У випадку настання форс-мажору – обставин непереборної сили – (війна, революції, терористичні акти, збройні сутички, воєнні дії, пожежі, та інше), що безпосередньо перешкоджають виконанню зобов’язань, терміни виконання таких зобов’язань Сторонами відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання.

7.3. Не вважається форс-мажором відсутність коштів чи товарів, понесення Стороною відповідальності за порушення податкового законодавства, ліквідація обслуговуючого банку Сторони.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів.

8.2. В разі недосягнення згоди спір передається до суду згідно чинного законодавства України.

8.3.Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є публічною офертою,  складений та опублікований Виконавцем « 26 » березня 2020 року і діє безстроково.

9.2. Замовник не має права змінювати чи вимагати змін цього Договору. Умови Договору приймаються повністю та безумовно, “як є”.

9.3.  Умови Договору є однаковими для всіх Замовників.

9.4. Договір може бути розірвано згідно чинного законодавства України.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю

 «МЕД-СОЮЗ»

Адреса: 40022, м.Суми, вул.Привокзальна, 33

Місцезнаходження та адреса для листування:

40022, м. Суми, вул. Привокзальна,33

Тел. +380663366088; (0542)779995

Адреса електронної пошти priemnaya@med-soyuz.com.ua

Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах

 

Директор                                                                                           О.В.Комлик

 

Telegram Viber Позвонить